Đông Tây Promotion

200 Pasteur, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Phường 6, Quận 3, Hồ Chí Minh